Dự Án Đầu Tư

Fashion Store

Fashion Store

Loại hình đầu tư: Fashion Store

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 200.000 - $ 500.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 150.000 CAD/năm

Pho Restaurant

Pho Restaurant

Loại hình đầu tư: Phở Restaurant

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 150.000 - $ 300.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 100.000 CAD/năm

Farm Market

Farm Market

Loại hình đầu tư: Siêu thị

Địa điểm: British Columbia, Toronto, Prince Edward Island

Giá bán: $ 500.000 - $ 1.000.000 CAD

Lợi nhuận ước lượng: ~ $ 350.000 CAD/năm

1900 56 12 78